Nadobudnutie účinnosti: 25. máj 2018

Oznámenie spoločnosti Xaxis o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Xaxis sa pevne zaviazala chrániť osobné údaje používateľov a podporovať ich dôveru v internetovú a digitálnu reklamu. Neustále vyhodnocujeme inovatívne spôsoby na ochranu osobných údajov používateľov a zároveň sa snažíme poskytovať relevantné reklamné a prispôsobené online skúsenosti v mene našich klientov.

Čo je v tomto oznámení o ochrane osobných údajov?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje informácie, ktoré spoločnosť Xaxis získava z webových stránok, aplikácií a iného digitálneho vlastníctva (všetky tieto označujeme ako „stránky“) a na firemnej webovej stránke spoločnosti Xaxis, www.xaxis.com („webová stránka spoločnosti Xaxis“). Vysvetľujeme, ako využívame tieto informácie na poskytovanie „služieb“ našim klientom. Vysvetľujeme tiež, ako môžete spravovať svoje rozhodnutia o ochrane osobných údajov a uplatňovať svoje práva vo vzťahu k určitým údajom o vás, ktoré sú získavané a využívané spoločnosťou Xaxis.

 

Kto sme?

Xaxis je spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou a je súčasťou mediálnej investičnej skupiny GroupM. V Európskom hospodárskom priestore („EHP“) a Švajčiarsku je prostredníctvom divízie spoločnosti Xaxis pre oblasti EMEA právnickou osobou zodpovednou za údaje, ktoré Xaxis získava, GroupM UK Digital Ltd. Mimo EHP a Švajčiarska je zodpovednou právnickou osobou Xaxis, LLC. Pokiaľ nie je uvedené inak, využívanie informácií inými než sesterskými spoločnosťami spoločnosti Xaxis, našimi klientmi, našimi poskytovateľmi služieb a inými tretími stranami, nie je zahrnuté v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok si pozrite sekciu „Kontaktujte nás“ v spodnej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Upozorňujeme, že toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo preložené z anglického jazyka do rôznych iných jazykov. Ak medzi rôznymi jazykovými verziami tohto oznámenia o ochrane osobných údajov existujú nejaké rozpory alebo nezrovnalosti, platnou bude anglická jazyková verzia.

ODDIEL 1: SLUŽBY SPOLOČNOSTI XAXIS

Služby spoločnosti Xaxis

Spoločnosť Xaxis neposkytuje svoje reklamné služby()„služby“) priamo spotrebiteľom. Našimi klientmi sú firemné spoločnosti, vrátane zadávateľov reklamy a agentúr. Medzi našich klientov patria ďalšie spoločnosti GroupM a skupiny WPP, ktoré vykonávajú reklamné služby pre svojich vlastných klientov.

Naši klienti využívajú naše služby vo vlastnom mene a/alebo v mene svojich vlastných klientov, aby im pomohli porozumieť reklame, ktorú klienti poskytujú online (napr. na ktorých stránkach bola poskytnutá, kto ju videl a či na ňu niekto zareagoval alebo nie), aby zlepšili efektívnosť tejto reklamy a tiež im pomáhame v snahe  poskytovať reklamu zákazníkom, ktorí by mohli mať záujem o ich výrobky a služby.

Keď pomáhame klientom pri výbere cieľovej skupiny na poskytovanie ich reklamy, používame isté demografické informácie (ako je vek, pohlavie, vzdelanie, príjem a typ domácnosti (napr., počet detí)), geografické údaje, záujmy, aktivity a podobné informácie („informácie o používateľoch“). Nižšie vysvetlíme, odkiaľ tieto informácie pochádzajú. Tento typ reklamy nazývame „záujmovo orientovanou reklamou“.

Ak sa napríklad domnievame, že používateľ má záujem o možnosti mobilného telefónu, naše služby môžu našim klientom pomôcť pri poskytovaní záujmovo orientovanej reklamy tomuto používateľovi o konkrétnom type výrobku alebo služby mobilného telefónu, ako napríklad:

Typy informácií, ktoré získavame a využívame prostredníctvom poskytovania našich služieb

Pri zobrazovaní a interakcii so stránkami a reklamami, na ktorých sú využívané naše služby, sú naše služby navrhnuté tak, aby získavali a/alebo využívali informácie o type webových stránok, ktoré jednotlivci navštevujú, a o ich interakciách so stránkami a s reklamami našich klientov. Takisto získavame informácie, ktoré identifikujú prehliadače a zariadenia jednotlivcov, ktorí si prezreli reklamu našich klientov. Tieto informácie zahŕňajú nasledovné kategórie údajov:

Technické identifikátory

Tieto môžu byť použité na identifikáciu prehliadača jednotlivca, mobilného reklamného prostredia a/alebo zariadenia a obvykle obsahujú:

 • Identifikátory súborov cookie
 • Mobilné reklamné identifikátory (napr. identifikátory IDFA a reklamy Google)
 • Proxy identifikátor našej pridruženej [m]ID PLATFORM „[mP]ID“ pre vyššie uvedené identifikátory

Dodatočné technické informácie

 • Adresa internetového protokolu („IP adresa“) a údaje odvodené z IP adresy ako nepresné údaje o geolokácii, ktoré označujú krajinu, región, mesto, a/alebo PSČ zariadenia
 • Typ internetového prehliadača, jazyka prehliadača a operačného systému
 • Typ pripojenia (káblové alebo Wi-Fi), sieť, do ktorej je zariadenie pripojené, a mobilný operátor (ak je k dispozícii)
 • Zemepisná dĺžka/šírka (mobilného) zariadenia.

Na účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov výraz „zariadenie“ zahŕňa počítače, smartfóny, tabletové počítače, elektronické čítačky a ďalšie digitálne zariadenia schopné udržiavať internetové pripojenie a výraz „mobilné zariadenie“ zahŕňa smartfóny a tabletové počítače.

Informácie o online aktivite

Spoločnosť Xaxis získava nižšie vysvetlené informácie o vašej činnosti online prehliadania na určenie typov aktivít, služieb a produktov, ktoré vás a iných používateľov môžu zaujímať, a ako vy a iní používatelia komunikujete s určitými reklamami. Tieto informácie zahŕňajú:

 • Záznamy typov navštívených stránok (t. j. s cieľom zistenia záujmov)
 • Stránka, z ktorej ste prišli a ktorú ste navštívili následne po zobrazení reklamy
 • Dátum a čas online aktivity
 • Frekvencia návštev stránky
 • Hľadané výrazy používané na stránke
 • Interakcia s reklamou (napr. či používateľ klikne na reklamu)

Informácie o používateľovi získané od tretích strán

Dostávame tiež online a offline informácie o používateľoch získavané tretími stranami, vrátane demografických a záujmových informácií, ktoré sa používajú v našich službách. Tretie strany zahŕňajú našich klientov a starostlivo vybraných poskytovateľov služieb.  Keď dostaneme offline informácie o používateľovi, tieto informácie dostávame prostredníctvom poskytovateľa služby spoločne s identifikátorom súborov cookie, reklamným identifikátorom alebo identifikátorom podobného používateľa, ktorý pre nás, klienta alebo poskytovateľa služby identifikuje spotrebiteľa, avšak nedostávame mená, e-mailové adresy, telefónne čísla používateľov, prípadne podobné údaje, ktoré by umožnili identifikáciu konkrétneho jednotlivca spojeného s týmito identifikátormi.

 

Ako získavame informácie prostredníctvom našich služieb

V mene našich klientov získavame a prijímame informácie o jednotlivcoch, keď navštívite online prostriedky našich klientov, ktorým Xaxis poskytuje služby, alebo vydavateľov tretích strán (napríklad spravodajské stránky). Na tento účel používame súbory cookie, reklamné identifikátory, pixle a ďalšie technológie. Tu sú niektoré vysvetlenia týchto pojmov:

Súbor cookie je malý alfanumerický textový súbor uložený v prehliadači webovou stránkou alebo reklamným serverom tretej strany alebo inou treťou stranou, ktorý umožňuje, aby táto webová lokalita alebo tretia strana rozpoznala tento prehliadač a zapamätala si informácie o používateľovi a iné informácie. Spoločnosť Xaxis využíva cielené súbory cookie tretích strán svojej pridruženej [m]PLATFORM, ktoré sa nazývajú „Mookie“ a fungujú na doméne mookie1.com. Súbory cookie Mookie sú trvalé súbory cookie, ktoré obsahujú jedinečné náhodne vygenerované hodnoty, ktoré umožňujú našim službám rozlíšiť prehliadače a zariadenia, a sú priradené k informáciám o používateľovi a ďalším informáciám. Súbory cookie Mookie spolu s týmito súvisiacimi informáciami sa používajú pri poskytovaní našich služieb, a to najmä pri záujmovo orientovaných reklamných aktivitách.
Reklamný identifikátor je alfanumerický identifikátor sprístupnený platformou alebo operačným systémom (ako napríklad Apple iOS alebo Google Android), ktorý umožňuje vývojárom aplikácií a tretím stranám rozpoznať konkrétne zariadenie v prostredí aplikácie. K nemu je priradená informácia o používateľovi a iné informácie a, spolu s týmito priradenými informáciami, sa používa pri poskytovaní našich služieb, a to najmä pri záujmovo orientovaných reklamných aktivitách.
Pixel je riadok kódu, ktorý využíva lokalita alebo tretia strana na priradenie online aktivít zariadeniu alebo prehliadaču alebo konkrétnejšie použiteľnému identifikátoru cookie alebo reklamnému identifikátoru. Použitie pixla nám umožňuje zaznamenať napríklad, že zariadenie alebo prehliadač navštívil konkrétnu lokalitu alebo stránku.

 

Nasledovná tabuľka poskytuje informácie o súboroch cookie Mookie, pričom všetky z nich sú „trvalými“ súbormi cookie (čo znamená, že sú uložené až do uplynutia ich platnosti alebo do zmazania/odstránenia používateľom) priradenými doméne mookie1.com:

Názov súboru cookie Schopnosť správania súborov cookie Informácie uložené v súboroch cookie Uplynutie platnosti (dní)
Zameranie (údaje o klientoch) Zameranie a optimalizácia (údaje o používateľoch) Podávanie správ a priraďovanie
id Áno Áno Áno Jedinečné sériové číslo 395 dní
mdata Áno Nie Nie Jedinečné sériové číslo, časové označenie vytvorenia, verzia súboru cookie 395 dní
syncdata_<PARTNER> Áno Nie Nie Jedinečné sériové číslo, časové označenie vytvorenia, identifikátor údajov návštevníka partnera 10 dní

 

Ako využívame tieto informácie

Spoločnosť Xaxis spracúva informácie, ktoré získava a dostáva, na účely poskytovania služieb klientom, ktoré boli objasnené vyššie, ako aj na administratívne účely, účely zabezpečenia a na účely súladu s predpismi. Konkrétne vykonávame nasledujúce činnosti:

 

Výber, doručenie, oznamovanie reklám

Získané informácie analyzujeme po doručení reklamy klienta pomocou našich služieb a informácií získaných od našich partnerov. Tieto informácie organizujeme do zbierok identifikátorov (ktoré nazývame segmenty) na základe rôznych komponentov informácií o používateľoch, ktoré sme vysvetlili vyššie. Môžeme mať napríklad segmenty identifikátorov, ktoré navštevujú športové stránky. Naši klienti môžu potom používať naše služby na využívanie týchto segmentov na dodanie záujmovo orientovanej reklamy v ich vlastnom mene alebo v mene ich klientov, pomocou našich partnerov a poskytovateľov služieb. Táto reklama môže byť poskytovaná medzi počítačmi, smartfónmi, a inými zariadeniami.

 

Takisto môžeme integrovať (a využívať na tie isté účely) informácie o používateľoch získané od iných starostlivo zvolených spoločností (vrátane vlastníkov lokalít, poskytovateľov údajov a agregátorov údajov).

 

Takisto využívame interný identifikátor našej pridruženej [m]PLATFORM, s názvom „[mP]ID“. Používame [mP]ID na spájanie informácií o prehliadačoch, prostrediach a/alebo zariadeniach, o ktorých sa my alebo [m]PLATFORM, odôvodnene domnievame, že patria tomu istému používateľovi. Toto nám pomáha poskytovať užitočnejšiu a relevantnejšiu reklamu konkrétnemu používateľovi, bez ohľadu na prehliadač, prostredie alebo zariadenie.

 

Prispôsobenie

S cieľom poskytnúť naše služby prispôsobené pre konkrétneho klienta:

 • získavame informácie na lokalitách každého klienta (toto zahŕňa webové stránky, aplikácie a iné digitálne vlastníctvo) – ako je uvedené vyššie v časti „Ako získavame informácie prostredníctvom našich služieb“;
 • sprístupňujeme alebo ukladáme tieto informácie o zariadeniach (prostredníctvom identifikátorov cookie a reklamných identifikátorov, ak je to relevantné); a
 • analyzujeme získané informácie, niekedy s inými informáciami získanými od klienta a organizujeme ich do segmentov identifikátorov, na základe rôznych používateľských informácií.

 

Naši klienti môžu potom využívať tieto segmenty na dodanie, vo svojom vlastnom mene alebo v mene svojich klientov, záujmovo orientovanej reklamy používateľom do ich počítačov, telefónov a iných mobilných zariadení (prostredníctvom rôznych prostriedkov).

 

Miesta, kde poskytujeme toto prispôsobenie pre konkrétneho klienta, segmenty, ktoré vytvárame pre jedného klienta, sú logicky oddelené od segmentov a údajov iných klientov. Údaje získané týmto spôsobom a vytvorené segmenty môžu byť použité len v mene tohto konkrétneho klienta.

 

Meranie

Spracovávame informácie o používateľoch na dodávanie reklám a meriame dodávanie týchto reklám s cieľom zistiť, aké faktory majú vplyv na úspešnosť či neúspešnosť reklamy pre inzerentov, a  generovať správy na porozumenie a zlepšenie využívania služieb a účinnosti reklamy.

Uchovávanie a prístup k informáciám

S cieľom poskytovania našich služieb uchovávame súbory cookie Mookie o prehliadači(-och) jednotlivcov, ktorým sme dodali reklamu, a potom rozpoznávame súbory cookie Mookie, keď  sa tento (tieto) prehliadač(-e) používa(-jú) na prístup k webovým stránkam našich klientov a vydavateľov, s ktorými spolupracujeme. Lokality, na ktorých zanechávame a/alebo čítame, alebo sa snažíme zanechávať a/alebo čítať súbory cookie Mookie, vás majú informovať o používaní súborov cookie tretích strán (a konkrétne o používaní súborov cookie Mookie najmä na tých lokalitách, kde to vyžaduje zákon),. V dátových kanáloch, ktoré dostávame od našich partnerov v súvislosti s dodávaním digitálnej reklamy v prostrediach mobilnej aplikácie takisto dostávame reklamné identifikátory súvisiace s platformami/operačnými systémami mobilných zariadení používateľov a rozpoznávame tieto reklamné identifikátory.

 

Získané a prijaté informácie používame pre záujmovo orientovanú reklamu, napríklad:

 

 • Porovnávanie údajov s offline zdrojmi – ako je uvedené vyššie v časti „Informácie o používateľoch získané od tretích strán“:
  • Získavame offline informácie o používateľoch, vrátane demografických a záujmových informácií, od iných spoločností, vrátane našich klientov, partnerov a poskytovateľov služieb, ktoré sú získavané mimo služieb a sú nám poskytované na použitie v našich službách. Je zodpovednosťou týchto spoločností, ktoré získavajú tieto údaje, aby tak urobili vhodným a legálnym spôsobom, a aby umožnili zdieľanie týchto informácií s nami na naše účely.
  • Keď dostaneme offline informácie o používateľoch, tieto informácie sú nám poskytnuté prostredníctvom poskytovateľa služieb v spojení s identifikátorom súboru cookie, reklamným identifikátorom alebo podobným používateľským identifikátorom, ktorý identifikuje zákazníka alebo spotrebiteľa pre klienta alebo poskytovateľa služieb.
  • Nedostávame žiadne mená, e-mailové adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy alebo podobné údaje, ktoré by umožňovali identifikáciu konkrétneho jednotlivca spojeného s identifikátorom, ktorý dostávame.

 

 • Prepojenie zariadení – využívame interný [mP]ID identifikátor našej pridruženej [m]PLATFORM na prepojenie informácií týkajúcich sa prehliadačov, prostredí, a/alebo zariadení, o ktorých sa [m]PLATFORM alebo my odôvodnene domnievame, že patria tomu istému používateľovi, aby pomohli poskytnúť užitočnejšiu a relevantnejšiu reklamu bez ohľadu na prehliadač, prostredie alebo zariadenie.

 

 • Presné údaje o geografickej polohe – ak máme potrebné práva, môžeme získať a/alebo použiť presné geografické údaje o polohe používateľa v spojení s našimi službami. Kde získavame tento typ údajov, ktoré sú poskytnuté v dátovom kanáli, ktorý získavame od našich partnerov v súvislosti s dodávaním digitálnej reklamy.

 

Poskytovanie informácií tretím stranám

Spoločnosť Xaxis zdieľa získané informácie o vás (pozri „Typy informácií, ktoré získavame prostredníctvom našich služieb“ vyššie) a informácie z nich odvodené, s našimi klientmi, pridruženými spoločnosťami a poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú služby a funkcie v našom mene a/alebo v mene našich klientov, ako sú spoločnosti, ktoré sú zodpovedné za skutočné poskytovanie záujmovo orientovanej reklamy – vrátane platforiem na strane dopytu, reklamných sietí, reklamných výmen a reklamných serverov. Nezískavame mená používateľov, e-mailové adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy ani podobné údaje, ktoré by umožnili identifikáciu konkrétneho jednotlivca prostredníctvom našich služieb. Ak sa však rozhodnete poskytnúť údaje, ktoré by umožnili identifikáciu konkrétneho jednotlivca prostredníctvom reklám alebo stránok jedného z našich klientov, potom tieto informácie dostane tento klient a budú podliehať pravidlám ochrany osobných údajov tohto klienta. Naši poskytovatelia služieb vo všeobecnosti nemajú povolené používať neagregované informácie, ktoré im poskytujeme, na akýkoľvek iný účel, len na poskytovanie služieb pre nás alebo našich klientov.

Ak sa odôvodnene domnievame, že sme na základe zákona alebo právneho postupu povinní zverejniť informácie tretej strane (vrátane orgánov činných v trestnom konaní), vtedy tak urobíme. Okrem toho môžeme zverejniť informácie tretej strane (vrátane audítora alebo iného poskytovateľa služieb).

Naša pridružená [m]PLATFORM prevádzkuje a udržiava vlastnú platformu na správu údajov, ktorú môžeme my a ďalšie sesterské spoločnosti používať s cieľom poskytovať služby. Informácie, ktoré odovzdáme [m]PLATFORM, môžu byť používané prostredníctvom mPlatform a takých iných sesterských spoločností nielen na poskytovanie služieb nám a našim klientom, ale aj na poskytovanie služieb týmto sesterským spoločnostiam a ich príslušným klientom.

Právona/odvolanie súhlasu

Môžete odstúpiť od záujmovo orientovanej reklamy spoločnosti Xaxis prostredníctvom rôznych mechanizmov.

Môžete sa rozhodnúť neprijímať prispôsobené reklamy tretích strán prostredníctvom cielených súborov cookie Mookie v prehliadači, ktorý používate, kliknutím nižšie. Ak tak urobíte, vaše cielené súbory cookie tretích strán Mookie budú nahradené „odhlasovacími“ súbormi cookie a akékoľvek údaje o záujmovo orientovanej reklame prepojené s nahradenými cielenými súbormi cookie tretích strán Mookie sa nepoužijú na záujmovo orientovanú reklamu v žiadnom zariadení ani prehliadači, ktorý sme odôvodnene prepojili s prehliadačom, kde boli získané informácie. Okrem toho, ak máme skutočné vedomosti, že iné zariadenie alebo prehliadač je prepojený s  odhláseným prehliadačom, toto iné zariadenie alebo prehliadač bude tiež vyradený z prijímania záujmovo orientovanej reklamy prostredníctvom spoločnosti Xaxis.

Odhlasovacie súbory cookie sú naprogramované tak, aby ich platnosť vypršala desať rokov po ich pôvodnom vydaní. Ak si zakúpite nové zariadenie, aktualizujete alebo zmeníte webové prehliadače alebo zmažete tento odhlasovací súbor cookie, budete musieť proces odhlásenia vykonať opäť. Aby bol proces odhlásenia účinný, váš prehliadač musí byť nastavený tak, aby akceptoval súbory cookie tretích strán.

V prostrediach prehliadača môžete tiež odmietnuť alebo odstrániť súbory cookie od spoločnosti Xaxis a od iných poskytovateľov služieb nasledovnými spôsobmi:

 • Úpravou nastavení vášho prehliadača na odmietnutie alebo odstránenie súborov cookie, ktoré by viedli k odstráneniu záujmovo orientovanej reklamy prostredníctvom súborov cookie od spoločnosti Xaxis a iných poskytovateľov služieb. Ak tak však urobíte, nebudete môcť používať isté funkcie na istých webových stránkach, ktoré navštívite, alebo plne využívať všetky ponuky webových stránok a záujmovo orientovanú reklamu. Súbory cookie môžete odmietnuť alebo odstrániť podľa pokynov uvedených v nastaveniach vášho prehliadača. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na stránkachaboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com a http://www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Úpravou nastavení súborov cookie na úrovni vlastníka webovej stránky, v ktorej ste nám udelili váš súhlas s používaním súborov cookie; možnosti nastavení súborov cookie sa môžu líšiť podľa vlastníka webovej stránky. Odhlásením zo záujmovo orientovanej reklamy prostredníctvom cielených súborov cookie Mookie, a tiež cielených súborov cookie iných poskytovateľov služieb, na nasledujúcich stránkach:

V prostrediach mobilných aplikácií sa môžete odhlásiť zo záujmovo orientovanej reklamy len od spoločnosti Xaxis alebo od Xaxis aj od iných poskytovateľov služieb nasledovnými spôsobmi:

 • Prejdením do nastavení ochrany osobných údajov vo vašom zariadení a výberom „Obmedzenia sledovania reklamy“ prostredníctvom nastavení zariadenia, ktoré bude mať za následok odstránenie záujmovo orientovanej reklamy prostredníctvom príslušného reklamného identifikátora od spoločnosti Xaxis a od iných poskytovateľov okrem spoločnosti Xaxis.
 • Odhlásením zo záujmovo orientovanej reklamy prostredníctvom príslušného reklamného identifikátora od spoločnosti Xaxis a/alebo iných poskytovateľov prostredníctvom aplikácie AppChoices. Upozorňujeme, že aby aplikácia AppChoices fungovala správne, nastavenie vášho zariadenia „Obmedzenie sledovania reklamy“ nesmie byť začiarknuté. Údaje o záujmovo orientovanej reklame, ktoré boli predtým získané alebo prijaté v spojení s nahradeným reklamným identifikátorom, nebude spoločnosť Xaxis používať pre záujmovo orientovanú reklamu v žiadnom inom zariadení alebo prehliadači, ktoré sme odôvodnene prepojili s prostredím mobilnej aplikácie, kde boli informácie získavané. Okrem toho, ak máme skutočné vedomosti o tom, že iné zariadenie alebo prehliadač sú prepojené s prostredím odhlásenej mobilnej aplikácie, toto iné zariadenie alebo prehliadač bude tiež odhlásený z prijímania záujmovo orientovanej reklamy prostredníctvom spoločnosti Xaxis. Ďalšie informácie týkajúce sa aplikácie AppChoices sú k dispozícii na adrese http://youradchoices.com/appchoices.

Ďalšie informácie týkajúce sa výberu používateľov v prostrediach aplikácií sú dostupné na stránke www.networkadvertising.org/mobile-choices.

Členstvá

Iniciatíva pre sieťovú reklamu

Sme členom Iniciatívy pre sieťovú reklamu (NAI) a dodržiavame etické kódexy NAI na tých trhoch, kde sú tieto samoregulačné rámce platné a sú účinné. V súlade s etickými kódexmi vyžadujeme, aby naši klienti Xaxis Marketplace (predtým Xaxis Publisher Network a 24/7 Access) informovali používateľov o svojich postupoch získavania osobných údajov a informácií prostredníctvom svojich zásad ochrany osobných údajov a aby do svojich zásad ochrany osobných údajov zahrnuli informácie týkajúce sa využívania reklamných technológií a služieb tretích strán na svojich stránkach, typy údajov získavaných prostredníctvom týchto služieb, používanie a distribúciu týchto údajov a odkaz na priemyselný štandard odhlásenia zo záujmovo orientovanej reklamy. Stránky našich klientov pravidelne monitorujeme s cieľom zistiť, či adekvátne zverejňujú a aktualizujú svoje vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Plne podporujeme úsilie digitálneho reklamného priemyslu na zvýšenie transparentnosti v oblasti záujmovo orientovanej reklamy a zdravotných segmentov. Viac informácií o štandardných segmentoch záujmov založených na informáciách týkajúcich sa zdravia alebo záujmoch, ktoré môžeme použiť na účely záujmovo orientovanej reklamy, nájdete tu.

 

Môžete tiež kliknúť sem, ak sa chcete dostať na stránku Iniciatívy pre sieťovú reklamu, centrálne miesto pre informácie o záujmovo orientovanej reklame a možnostiach, ktoré máte k dispozícii, a ak sa chcete odhlásiť z prijímania záujmovo orientovanej reklamy tretích strán prostredníctvom súborov cookie od nás a členských spoločností NAI.

Digitálna reklamná aliancia, Európska interaktívna digitálna reklamná aliancia a Kanadská digitálna reklamná aliancia

Sme členom Digitálnej reklamnej aliancie (DAA), Európskej interaktívnej digitálnej reklamnej aliancie (EDAA) a Kanadskej digitálnej reklamnej aliancie (DAAC) a v súvislosti s týmito členstvami dodržiavame samoregulačné princípy DAA, IAB európsky rámec EÚ pre online behaviorálnu reklamu a DAAC kanadské samoregulačné princípy pre online behaviorálnu reklamu na týchto trhoch, na ktorých sa uplatňuje príslušný samoregulačný rámec.

 

Posilnené oznámenie

Spoločnosť Xaxis podporuje rozmiestnenie ikon možností reklamy (AdChoices a, kde je to možné, AppChoices) ako súčasť svojej účasti na samoregulačnom rámci DAA (v Spojených štátoch amerických), IAB Európskom OBA rámci pre online behaviorálnu reklamu (v Európe) a Kanadských samoregulačných princípov pre online behaviorálnu reklamu DAAC  (v Kanade). Reklamy, ktoré poskytujú organizácie, ktoré sa podieľajú na týchto rámcoch, budú mať uvedenú ikonu zobrazenú nižšie, ak to bude technologicky možné. Kliknutím na ikonu vám budú poskytnuté informácie o záujmovo orientovanej reklame.

Môžete kliknúť sem, ak sa chcete dostať na stránku DAA, ktorá obsahuje ďalšie informácie o záujmovo orientovanej reklame a samoregulačnom rámci DAA, ako aj o mechanizme na odhlásenie z prijímania záujmovo orientovanej reklamy tretích strán prostredníctvom súborov cookie od nás a iných členských spoločností DAA.

 

Ochrana osobných údajov detí

Ani služby ani webová stránka Xaxis neboli vyvinuté alebo určené pre deti (podľa definície platného zákona) alebo pre stránky primárne určené pre deti. Vedome nezískavame informácie od detí (určených na základe vekových požiadaviek pre danú krajinu). Ak sa domnievate, že nám poskytlo osobné údaje dieťa, a  chceli by ste tieto informácie odstrániť, kontaktujte nás .

 

Prenos údajov v prípade akvizície

V prípade, že iná spoločnosť získa všetky alebo v podstate všetky aktíva našej spoločnosti prostredníctvom konsolidácie, zlúčenia, nákupu majetku, reorganizácie spoločnosti alebo inej transakcie, vyhradzujeme si právo preniesť všetky informácie (vrátane akýchkoľvek informácií, ktoré nám používatelia mohli poskytnúť prostredníctvom našej stránky „Kontakt“/„Kontaktujte nás“ na webovej stránke Xaxis), ktorá je v našom vlastníctve alebo pod našou kontrolou, na nadobúdateľa.

Zabezpečenie informácií a globálny prenos údajov

Dodržiavame všeobecne akceptované štandardy online reklamného priemyslu na ochranu proti neoprávnenému prístupu, nezákonnému spracovaniu, neoprávnenému uchovávaniu a neoprávnenému sprístupneniu údajov. Tieto štandardy zahŕňajú podniknutie potrebných fyzických, elektronických a riadiacich činností vyžadovaných na ochranu integrity údajov, prístupu k nim a ich využívania. Nezabúdajte však, že aj napriek týmto snahám chrániť údaje na našich serveroch, pre žiadny spôsob prenosu cez internet nemožno garantovať zabezpečenie.

Služby spoločnosti Xaxis sú využívané celosvetovo, a teda údaje môžeme prenášať do krajín po celom svete, vrátane krajín mimo vašej krajiny. Tam, kde je to potrebné, zavedieme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zaistili ochranu týchto údajov. Pri prenose osobných údajov z EHP alebo Švajčiarska do sesterskej spoločnosti mimo EHP alebo Švajčiarska, uzatvárame s prijímateľom štandardné („modelové“) zmluvné doložky, s cieľom zaistiť primeranú úroveň ochrany údajov.  Keď prenesieme osobné údaje z EHP alebo Švajčiarska do iného než sesterského subjektu (ako napríklad poskytovateľ služby poskytujúci služby v našom mene) mimo EHP alebo Švajčiarska, buď uzatvárame štandardné („modelové“) zmluvné doložky a podmienky alebo zabezpečíme, aby bol prevod v súlade s iným platným mechanizmom, napríklad, aby bol poskytovateľ služieb certifikovaný podľa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Uchovávanie údajov

Informácie, ktoré získame prostredníctvom našich služieb v neagregovanej forme, uchovávame počas maximálne 13 mesiacov. Tieto údaje zahŕňajú navštívené stránky, zobrazený obsah, interakcie s reklamami, IP adresy, typ prehliadača a nastavenia jazyka. Tieto informácie uchovávame počas 13 mesiacov, aby sme našim klientom umožnili vykonávať každoročné analýzy. Napríklad predajca môže chcieť porovnať účinnosť svojich online reklamných aktivít na Vianoce za bežný rok v porovnaní s účinnosťou za predchádzajúci rok. 13-mesačné obdobie uchovávania umožňuje takéto porovnanie tomuto klientovi vykonať.

Informácie získané prostredníctvom našich služieb uchovávame v súhrnnej forme počas obdobia dlhšieho ako 13 mesiacov.

ODDIEL 2: WEBOVÁ STRÁNKA XAXIS

Ako sa používajú a zdieľajú informácie na webovej stránke Xaxis

Rešpektujeme súkromie používateľov webovej stránky Xaxis a uvedomujeme si, že keď sa rozhodnete poskytnúť nám informácie o sebe, veríte nám, že s týmito informáciami budeme zaobchádzať zodpovedným spôsobom. Tento oddiel obsahuje dôležité informácie o tom, ako využívame informácie získané prostredníctvom webovej stránky Xaxis a ako môžete spravovať svoje rozhodnutia o svojom súkromí a uplatňovať práva vo vzťahu k určitým údajom o vás, ktoré sú získavané prostredníctvom webovej stránky Xaxis.

Aké informácie získavame a používame?

Keď používate webovú stránku Xaxis, môžeme získavať a používať nasledovné informácie:

 • informácie (ktoré môžu zahŕňať osobné údaje ako meno, adresu, e-mailovú adresu, a telefónne číslo), ktoré ste poskytli, keď ste nám odoslali svoj životopis alebo žiadosť o zamestnanie alebo ste nás požiadali o informácie; a/alebo
 • technické identifikátory, ktoré môžu byť používané na identifikáciu prehliadača jednotlivca, mobilného reklamného prostredia, a/alebo zariadenia, ktoré môže zahŕňať IP adresu a/alebo identifikátory súborov cookie.

 

Ak nám poskytnete informácie prostredníctvom našej stránky „Kontakt“/„Kontaktujte nás“ na webovej stránke Xaxis, môžeme uchovávať záznamy o poskytnutých informáciách, vrátane vašej e-mailovej adresy a akýchkoľvek osobných údajov, ktoré poskytnete, výlučne na účely zaslania odpovedí na váš dotaz alebo poskytnutia relevantných materiálov a, ak ste súhlasili, marketingovej komunikácie o našich produktoch a službách. Tieto osobné údaje môžeme zverejniť poskytovateľom marketingových automatizovaných služieb tretích strán výlučne na tieto účely; títo poskytovatelia služieb nemajú dovolené používať tieto informácie na žiadne iné účely, len na poskytovanie služieb pre nás.

Ako využívame informácie, ktoré získavame na webovej stránke Xaxis?

Spoločnosť Xaxis používa tieto informácie nasledovnými spôsobmi:

 • na poskytnutie informácií, o ktoré ste požiadali;
 • na poskytnutie odpovedí na konkrétne otázky, ktoré by ste mohli položiť v súvislosti so spoločnosťou Xaxis, jej podnikaním, službami, ktoré poskytuje klientom, vrátane spoločností v jej skupine;
 • na zlepšenie obsahu, rýchlosti a zabezpečenia webovej stránky Xaxis; a/alebo
 • na spracovanie a zváženie vášho životopisu a/alebo žiadosti o zamestnanie.

 

Poskytujeme vaše informácie tretím stranám?

Vaše informácie (vrátane vašich osobných údajov) môžeme odoslať našej sesterskej skupine GroupM, poskytovateľom služieb a iných tretím stranám, aby nám pomohli spracovať tieto informácie na účely uvedené v oddiele 2 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Okrem toho, v prípade, že iná spoločnosť nadobudne všetky alebo v podstate všetky aktíva našej spoločnosti prostredníctvom konsolidácie, zlúčenia, nákupu alebo inej transakcie, vyhradzujeme si právo previesť vaše informácie (vrátane vašich osobných údajov) na nadobúdateľa.

Takisto môžeme vaše informácie (vrátane vašich osobných údajov) poskytnúť tretím stranám, vrátane orgánov činných v trestnom konaní, keď sa odôvodnene domnievame, že nám túto povinnosť ukladá zákon, ako aj na vyšetrenie, zabránenie alebo podniknutie krokov týkajúcich sa podozrivých alebo skutočných nezákonných alebo inak zakázaných činností, vrátane napríklad podvodov a situácií zahŕňajúcich potenciálne ohrozenia fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby.

Ako používame vaše informácie na marketing?

Poskytneme vám len marketingové informácie, o ktoré ste požiadali.

Kam odosielame vaše informácie?

Sme globálnou spoločnosťou, a preto môžeme vaše informácie (vrátane vašich osobných údajov) previesť do krajín po celom svete, vrátane krajín mimo vašej krajiny. V prípade potreby zavedieme primerané bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich informácií. Pri prenose osobných údajov z EHP alebo Švajčiarska do sesterskej spoločnosti mimo EHP alebo Švajčiarska uzatvárame s príjemcom štandardné („modelové“) zmluvné doložky s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov.  Pri prenose osobných údajov z EHP alebo Švajčiarska do iného než sesterského subjektu (ako je poskytovateľ služieb, ktorý vykonáva služby v našom mene) mimo EHP alebo Švajčiarska buď uzatvárame štandardné („modelové“) zmluvné doložky alebo zabezpečíme, aby bol prevod v súlade s iným platným mechanizmom, napríklad poskytovateľ služieb je certifikovaný podľa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Ako uchovávame a chránime vaše informácie?

Vaše informácie, ktoré získavame na webovej stránke Xaxis, budeme uchovávať počas primeraného obdobia na účely uvedené vyššie v tomto oddiele 2. Dodržiavame všeobecne uznávané štandardy online reklamného priemyslu, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje, ktoré nám boli zverené, sú stále zabezpečené, presné a aktuálne a uchovávajú sa len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa používajú.  Tieto štandardy zahŕňajú podniknutie potrebných fyzických, elektronických a riadiacich činností vyžadovaných na ochranu integrity údajov, prístupu k nim a ich využívania. Nezabúdajte však, že aj napriek týmto snahám chrániť údaje na našich serveroch, pre žiadny spôsob prenosu cez internet nemožno garantovať zabezpečenie.

Odkazovanie na iné stránky

Webová stránka Xaxis odkazuje na stránky tretích strán. Odkaz z akejkoľvek z našich vlastných stránok na inú stránku neznamená našu podporu tejto stránky. Nekontrolujeme stránky, na ktoré odkazujeme, a nie sme zodpovední na ich obsah ani ich zásady alebo postupy ochrany osobných údajov. Tieto stránky môžu používať súbory cookie, pixle a iné technológie a získavať vaše údaje v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Preto by ste mali dôkladne preskúmať zásady ochrany osobných údajov platné pre všetky stránky, na ktoré vstupujete z našej stránky.

Používanie súborov cookie na webovej stránke Xaxis

Súbor cookie je malý alfanumerický textový súbor, ktorý je uchovávaný v prehliadači webovou stránkou alebo reklamným serverom tretej strany alebo inou treťou stranou, ktorý umožňuje tejto webovej stránke alebo tretej strane rozpoznať tento prehliadač a zapamätať si informácie o používateľovi a iné informácie. (Viac informácií o súboroch cookie nájdete v oddiele 1 vyššie.) Na webovej stránke Xaxis používame súbory cookie na zlepšenie obsahu, rýchlosti a zabezpečenia webovej stránky Xaxis a aby ste mohli zdieľať stránky so sociálnymi sieťami.

Spravovanie súborov cookie

Informácie o tom, ako zrušiť alebo spravovať súbory cookie Xaxis a/alebo súbory cookie z Xaxis a iných poskytovateľov služieb nájdete v pododdiele „Odstúpenie/právo na odvolanie súhlasu“ v oddiele 1 vyššie.

Deti

Webová stránka Xaxis nie je určená ani navrhnutá na prilákanie detí (podľa definície platného zákona). Vedomým spôsobom nezískavame osobné údaje od detí (určených na základe vekových požiadaviek pre príslušnú krajinu). Ak ste dieťa a želáte si položiť otázku alebo použiť túto stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý si vyžaduje odoslanie vašich osobných údajov, požiadajte svojho rodiča alebo zákonného zástupcu, aby tak urobil vo vašom mene.

ODDIEL 3: INFORMÁCIE ŠPECIFICKÉ PRE ŠTÁT A KRAJINU; KONTAKTUJTE NÁS

EHP a Švajčiarsko

Právne základy na spracovanie informácií

Získavame, používame, zdieľame a/alebo prenášame osobné údaje jednotlivcov v EHP a Švajčiarsku len keď na to máme zákonný základ, čo zvyčajne znamená súhlas používateľa alebo naše oprávnené záujmy.

Kde si to vyžadujú platné zákony, poskytujeme záujmovo orientovanú reklamu len jednotlivcom, ktorí s takouto činnosťou poskytli súhlas.

V rozsahu, v akom sa spoliehame na váš súhlas s použitím vašich informácií určitými spôsobmi, ktorý môže byť poskytnutý buď priamo nám alebo prostredníctvom tretej strany, spracujeme vaše osobné údaje v rámci tohto súhlasu.

Z našej pozície ako prevádzkovateľa údajov sa snažíme vychádzať zo súhlasu ako zo zákonného základu na všetky „Účely“ v súlade s Európskym rámcom transparentnosti a súhlasu IAB iné ako „meranie“ (ktorých účel zahŕňa meranie, analýzu a oznamovanie s ohľadom na príslušné osobné údaje). V súvislosti s takýmto účelom, keď spracúvame údaje pre meranie poskytovania reklamy alebo analýzu jej účinnosti, máme oprávnený záujem pochopiť, že naši dodávatelia dodali reklamu, ktorú sa zaviazali dodať. Okrem toho sa domnievame, že inzerujúci klienti majú legitímny záujem na tom, aby pochopili, či je ich reklama poskytovaná a či je účinná. Domnievame sa, že tieto aktivity sú základom pre online reklamu, ale nevedú k žiadnym rozhodnutiam, ktoré ovplyvňujú jednotlivcov.

Ak ste v Európskej únii, máte právo vzniesť námietky voči akémukoľvek z týchto spracovaní. Ak chcete vzniesť námietku, kliknite  .

Práva jednotlivcov v EHP a Švajčiarsku

Jednotlivci v EHP a vo Švajčiarsku majú isté práva týkajúce sa svojich osobných údajov, vrátane práva na prístup k týmto informáciám. Pre týchto používateľov v mnohých prípadoch, keď spracúvame vaše osobné údaje, môžete mať tiež právo na obmedzenie spôsobov, ktorými tieto osobné údaje využívame.

Za určitých okolností – napríklad keď spracúvame vaše osobné údaje na priame marketingové účely alebo v súlade s našimi legitímnymi záujmami – máte tiež právo vzniesť námietky voči nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov  a takisto môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov .  Máte tiež právo získať kópiu vašich osobných údajov v jednoducho dostupnom formáte  a za určitých okolností nás môžete tiež  .  Neponechávame si ani si neukladáme vašu históriu skutočného prehliadania v súvislosti s identifikátorom súborov cookie Mookie alebo mobilným reklamným identifikátorom. Namiesto toho používame metódu „agregovaného bodovania“, ktorá kategorizuje prehliadané lokality a následne používa kombinácie týchto kategorizácií na vytvorenie segmentov a poskytovanie záujmovo orientovanej reklamy. V dôsledku toho nie sme technicky schopní ponúknuť vám možnosť meniť jednotlivé prvky údajov, ktoré vedú k prideľovaniu segmentov jednoducho preto, lebo ich neuchovávame.  Ak sa domnievate, že vlastníme alebo sme použili nepresné osobné údaje o vás, vezmite na vedomie, že máte právo kedykoľvek svoj súhlas s naším spracúvaním vašich osobných údajov odvolať .

Ak máte otázky týkajúce sa ktoréhokoľvek z týchto práv, kontaktujte nás. Takisto nás kontaktujte, ak sa vaše osobné údaje alebo preferencie zmenia, ak nechcete, aby sme vám posielali informácie, o ktoré ste predtým požiadali, alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania vašich osobných údajov.

Bez obmedzenia akýchkoľvek iných práv, ktoré máte, máte tiež právo podať sťažnosť proti nám dozornému orgánom v členskom štáte EÚ, v ktorom sídlite alebo v ktorom sídlime my.  Kliknite sem, ak chcete nájsť svoj miestny dozorný orgán.

Informácie získané od spoločností na prieskum trhu v Holandsku

Ak ste poskytli súhlas spoločnostiam na prieskum trhu v Holandsku s oznámením vašich panelových údajov spoločnosti Xaxis, potom na základe rozsahu tohto súhlasu: môžeme od takýchto spoločností získať informácie o používateľoch a iné informácie, vrátane panelových identifikátorov; a môžeme takéto informácie používať len na účely výskumu a analýzy, optimalizácie kampane, prispôsobenia reklamy a podávania správ o účinnosti online reklamných kampaní.

Kalifornia

Podľa oddielu 1798.83 Kalifornského občianskeho zákonníka, môžu obyvatelia Kalifornie získať určité informácie o typoch „osobných údajov“, ktoré spoločnosti, s ktorými majú založený obchodný vzťah, zdieľali s tretími stranami na účely priameho marketingu počas predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak chcete vyžiadať zoznam spoločností, ak taký existuje, ktorým spoločnosť Xaxis poskytla osobné údaje na svoje vlastné marketingové účely, kontaktujte nás e-mailom na adrese privacy@xaxis.com alebo poštou na adrese: Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA, Attn: Legal Department. Odpoveď vám poskytneme do 30 dní.

Kalifornské právo vyžaduje, aby sme zverejnili, ako odpovedáme na signály prehliadača „Nesledovať“ alebo iné mechanizmy voľby týkajúce sa záujmovo orientovanej reklamy. Ešte sme nevyvinuli odpoveď na signály prehliadača „Nesledovať“ a nemeníme žiadne z našich postupov získavania údajov, keď dostaneme takéto signály. Budeme ďalej vyhodnocovať potenciálne odpovede na signály “Nesledovať“ z hľadiska vývoja priemyslu alebo právnych zmien.

Sme odhodlaní dodržiavať vaše rozhodnutia o ochrane osobných údajov. Ak chcete získať viac informácií o odstúpení od záujmovo orientovanej reklamy, prečítajte si pododdiel „Odstúpenie/právo na odvolanie súhlasu“ oddielu 1 vyššie.

Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Vezmite, prosím, na vedomie, že vzhľadom na meniaci sa charakter zákonov a predpisov o ochrane osobných údajov, digitálnych technológií a nášho podnikania, môžeme z času na čas toto oznámenie o ochrane osobných údajov upraviť. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov si pravidelne čítajte, aby ste sa dozvedeli o všetkých zmenách, ku ktorým mohlo dôjsť (dátum účinnosti v hornej časti stránky budeme aktualizovať, aby ste tak v prípade zmien boli informovaní).

O nás

S výnimkou konania na objednávku klienta alebo inej tretej strany je spoločnosť Xaxis prevádzkovateľom údajov zodpovedným za vaše osobné údaje (v súlade s definíciou tohto alebo podobného termínu podľa platného zákona), keď spolupracujete s našimi službami.

Kontaktujte nás

Európa (Xaxis EMEA, divízia skupiny GroupM UK Digital Ltd.)

DPO@GroupM.com

LEGAL – Xaxis, 26 Red Lion Square, London, WC1R 4HQ, UK

Svet (Xaxis, LLC)

privacy@xaxis.com

LEGAL – Xaxis, 140 East 45th Street, 12th Floor, New York, NY 10017, USA